Konferencja naukowa

MET2019

Metodologia Badań Statystycznych 

3-5 lipca 2019 r., Warszawa

Konferencja naukowa

MET2019

Metodologia Badań Statystycznych 

3-5 lipca 2019 r., Warszawa

Konferencja będzie poświęcona nowatorskim podejściom badawczym  i osiągnięciom współczesnej metodologii badań statystycznych.

Sprostanie wyzwaniom stawianym przed statystyką publiczną z równoczesnym wykorzystaniem nowych możliwości dzięki rosnącym zasobom danych  i rozwojowi metod analiz przyczyni się do zwiększanie jakości badań statystycznych oraz  rzetelności  produkowanych danych.  Zwiększenie sprawności w realizacji wszystkich etapów procesu statystycznego i terminowość  udostępniania informacji zaspakajającej zróżnicowane potrzeby informacyjne użytkowników, oficjalnych i i prywatnych, służyć też będzie usprawnieniom w zakresie rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w społecznych i gospodarczych sferach aktywności obywateli i instytucji.

Bloki tematyczne:

 • Statystyka matematyczna
 • Metoda reprezentacyjna i statystyka małych obszarów
 • Statystyka ludności
 • Statystyka społeczna
 • Statystyka gospodarcza
 • Statystyka regionalna
 • Analiza i klasyfikacja danych
 • Big Data i dane statystyczne
 • Statystyka polska na arenie międzynarodowej
 • Statystyki w statystyce publicznej
 • Historia polskiej statystyki, metody statystyczne w badaniach historycznych
 • Komunikacja statystyki i edukacja statystycznaKonferencja Metodologia Badań Statystycznych MET2019 rozpoczyna cykl konferencji naukowych, które będą miejscem spotkań ekspertów statystyki publicznej polskiej i międzynarodowej, z przedstawicielami: środowiska naukowego, decydentów i praktyków zarządzania oraz biznesu i użytkowników badań statystycznych.

Celem konferencji, planowanych wystąpień i debat, jest poszukiwanie najwłaściwszych podejść i metod badawczych w obliczu zmieniających się warunków funkcjonowania statystyki oficjalnej. Debaty prowadzone w czasie konferencji będą miały na celu wyznaczenie innowacyjnych przedsięwzięć wobec wyzwań i zadań stawianych przed statystyką publiczną. Stąd koncentracja na metodologicznych problemach procesów generowania i analizy danych w badaniach reprezentacyjnych, pełnych (spisach) oraz danych pochodzących ze źródeł poza-statystycznych (administracyjnych i nowych źródeł danych, takich jak big data). Konferencja MET2019 to również dyskusje na temat usprawnień w zakresie komunikowania i udostępniania wyników badań, cechujących się wysoką jakością i wiarygodnością. 

Powyższe bloki tematyczne stanowią wstępną propozycję sesji z sugestią elastycznej interpretacji występujących w nich nazw dziedzin i problemów metodologicznych.

Zachęcamy do składania abstraktów w jęz. polskim i angielskim w terminie do 24 maja 2019 r. Abstrakty można składać za pomocą poniższego formularza.

 

prześlij abstrakt

 

Szczegółowy program konferencji i informacje o miejscu opublikujemy wkrótce.

Udział w konferencji, po uzyskaniu akceptacji zgłoszenia, jest bezpłatny.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów transportu i zakwaterowania podczas trwania Konferencji.

WARSZTATY TOWARZYSZĄCE  (OKOŁO-KONFERENCYJNE)  NT.  WYBRANYCH PROBLEMÓW BADAŃ SONDAŻOWYCH

Prowadzący: Graham Kalton

2 Lipca 2019, dzień poprzedzający Konferencję MET2019.
Główny Urząd Statystyczny, 

W dniu poprzedzającym konferencję MET2019 (Metodologia Badań Statystycznych) odbędą się warsztaty towarzyszące (jako wydarzenie około-konferencyjne), które poprowadzi Graham Kalton, światowej sławy autorytet w dziedzinie badań statystycznych, autor podręczników i artykułów z zakresu reprezentacyjnych badań próbkowych oraz metodologii badań sondażowych.

Program warsztatów obejmuje zagadnienia wybrane spośród napotykanych często w praktyce badań sondażowych – takich jak, projektowanie badań podłużnych w czasie, metody radzenia sobie z niedostatkami i błędami w operatach losowania, czy z problemami wynikającymi z niedokładnych pomiarów wielkości (np. jednostek klastrowych) w próbach wielostopniowych; omówione też będą przyszłościowe trendy w badaniach sondażowych.

Udział w warsztatach jest bezpłatny – są one adresowane przede wszystkim (ale nie wyłącznie) do pracowników służb statystyki publicznej, zainteresowanych praktycznymi aspektami metodologii badań sondażowych.Komitet naukowy

dr Dominik Rozkrut – Prezes GUS
prof. dr hab. Tadeusz Borys
dr hab. Dariusz Chojecki, prof. US
prof. dr hab. Czesław Domański
prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar
dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP
prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
prof. dr hab. Irena Kotowska
prof. dr hab. Mirosław Krzyśko

dr hab. Małgorzata Markowska, prof. nadzw. UE
prof. dr hab. Włodzimierz Okrasa
prof. dr hab. Tomasz Panek
prof. dr hab. Józef Pociecha
prof. dr hab. Andrzej Sokołowski
prof. dr hab. Mirosław Szreder
prof. dr hab. Waldemar Tarczyński
prof. dr hab. Marek Walesiak
prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki
prof. dr hab. Janusz Wywiał

f 04Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
02-925 Warszawa

Kontakt w sprawie konferencji
met2019@stat.gov.pl

Informacja RODO

Copyright © 1995-2019 Główny Urząd Statystyczny