Od 3 do 5 lipca trwała w Warszawie konferencja naukowa pn. „Metodologia Badań Statystycznych”.

Pierwsza edycja konferencji zgromadziła ok. 250 osób z kilku państw.

Konferencję swoją obecnością uświetniło dwóch wybitnych statystyków, prof. Graham Kalton z USA (Westat) i prof. Danny Pfeffermann z Izraela.

Profesor Graham Kalton jest czołowym statystykiem na świecie, posiadającym wielki wkład w  metodologię badań sondażowych. Jest członkiem rad redakcyjnych czasopism, m.in. „Statistics in Transition”, wydawanego przez Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz Główny Urząd Statystyczny. Jest też wicedyrektorem Westat, amerykańskiej instytucji prowadzącej badania statystyczne, świadczącej usługi dla agencji rządowych, jak również przedsiębiorstw, fundacji i samorządów.

Prof. Danny Pfeffermann jest profesorem statystyki na Uniwersytecie w Southampton w Wielkiej Brytanii oraz emerytowanym profesorem Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Obecnie stoi też na czele Urzędu Statystycznego w Izraelu.

 

Podczas konferencji Prezes GUS zaanonsował kilka istotnych informacji nt. polskiej statystyki publicznej.

Po pierwsze, ogłosił Manifest 5 "O" na rzecz otwartości i transparentności w statystyce publicznej. 5 "O" to nic innego jak: open data (otwarte dane), open access (otwarty dostęp), open algorithms (otwarte algorytmy), open source (otwarte oprogramowanie), open knowledge (otwarty dostęp do zasobów nauki).

Kolejną nowością jest Portal Naukowy GUS – odrębna witryna internetowa Głównego Urzędu Statystycznego poświęcona czasopismom i monografiom naukowym, których wydawcą lub współwydawcą jest urząd. Na portalu prezentowane są podstawowe informacje o trzech czasopismach i dwóch seriach recenzowanych monografii naukowych. Wszystkie tytuły mają odrębne strony internetowe w pełni dostosowane do standardów i wymogów referencyjnych baz indeksacyjnych oraz Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics – COPE), dzięki czemu są rozpoznawalne i obecne również w obiegu międzynarodowym. Portal jest dostępny pod linkiem: https://nauka.stat.gov.pl.

Ze strony portalu można również pobrać udostępniony przez GUS najnowszy produkt naszej instytucji – moduł pakietu R, który ułatwia prowadzenie analiz statystycznych w oparciu o dane BDL przez API, bezpośrednio z poziomu środowiska R.

Uruchomiony został także portal GUS dot. programu European Master in Official Statistics (EMOS). Portal docelowo będzie platformą komunikacji, promocji programu i wymiany informacji o ciekawych wydarzeniach związanych z EMOS. Jest to program edukacyjny realizowany pod patronatem Eurostatu. Stanowi dodatkową ścieżkę programową na studiach magisterskich, głównie na kierunkach ekonomicznych, obejmującą szeroko pojęte zagadnienia statystyczne. Link do portalu: emos.stat.gov.pl

GUS udostępnił też nowy portal dekompozycje.stat.gov.pl. Dzięki dekompozycji użytkownicy mogą projektować i monitorować strategie rozwoju regionalnego i analizować wzrost oraz różnice w poziomie rozwoju gospodarczego makroregionów i województw. Na portalu prezentowane są metody oraz wyniki dekompozycji, których celem jest identyfikacja różnic regionalnych w poziomie rozwoju gospodarczego w rozbiciu na składowe, będące przedmiotem interwencji polityki społeczno-gospodarczej w różnych: obszarach (tj. produktywność, rynek pracy, polityka ludnościowa), sektorach działalności gospodarczej, kategoriach wiekowych i grupach wykształcenia ludności oraz zakresie i horyzoncie czasowym (tj. zmiany strukturalne, poprawa wykorzystania zasobów).

Kolejne dwa dni konferencji były wypełnione ciekawymi sesjami (naukowymi, plenarnymi i plakatowymi), w czasie których poruszano różnorodne kwestie z zakresu statystyki publicznej w Polsce i innych krajach. Dynamiczne rozmowy w trakcie sesji były ochoczo kontynuowane w kuluarach, podczas przerw networkingowych. W szczególności, impuls do wymiany opinii i doświadczeń stanowiły dwa wystąpienia profesorów Kaltona i Pfeffermana.

W podsumowaniu konferencji Prezes GUS podkreślił wartość tak wielu ważnych wystąpień skondensowanych na przestrzeni trzech intensywnych dni. Wyraził też nadzieję, że konferencja Metodologia Badań Statystycznych 2019 zostanie uznana za duży wkład w rozwój innowacyjności polskiej statystyki. Dziękując gościom za liczne przybycie, jednocześnie zaprosił wszystkich zgromadzonych na drugą edycję tegorocznego wydarzenia.