#AutorzyNr i tytuł sesjiTytuł prezentacjiLink do prezentacji
1 Beata Bal-Domańska

Sesja 25
Statystyki w statystyce publicznej
Statystyka regionalna

Ocena problemu bezrobocia w przekroju powiatów z wykorzystaniem koncepcji poszerzonej miary bezrobocia

 pobierz
2 Magdalena Baran-Wojtachnio Aleksandra Skrabacz Sesja 15
Statystyka społeczna
Badania statystyczne wśród żołnierzy zawodowych i pracowników w resorcie obrony narodowej  pobierz
3 Iwona Bąk
Katarzyna Cheba
Sesja 22
Statystyka regionalna
Europejski Ranking Innowacyjności i jego regionalny wymiar – analiza taksonomiczna  pobierz
4 Alina Bieńkowska Sesja 5
Statystyki w statystyce publicznej
Opisy metodologiczne w bazach statystycznych  pobierz
5 Magdalena Mądra-Sawicka
Mirosław Błażej
Sesja 23
Statystyka gospodarcza
Znaczenie wyspecjalizowanych segmentów rynku finansowego w finansowaniu sfery realnej  pobierz
6 Małgorzata Bogdan Sesja 1
Statystyka matematyczna
Sorted L – One Penalized Estimation-new regularization method for extracting important information from large data bases  pobierz
7 Katarzyna Brzozowska-Rup
Mariola Chrzanowska
Sesja 13
Statystyka gospodarcza
Modele równań strukturalnych w metodologii badań szarej strefy  pobierz
8 Dorota Ciołek Sesja 25
Statystyki w statystyce publicznej
Statystyka regionalna
Dezagregacja produktu krajowego brutto na poziom powiatów  pobierz
9 Andrzej Dudek
Eugeniusz Gatnar
Dominik Rozkrut
Marek Walesiak
Sesja 8
Analiza i klasyfikacja danych
Pozyskiwanie danych z API Banku Danych Lokalnych w środowisku R  pobierz
10 Katarzyna Filipiak
Daniel Klein
Sesja 1
Statystyka matematyczna
Estimation in multi-level multivariate model  pobierz
11  Iwona Foryś Sesja 27
Komunikacja statystyki i edukacja statystyczna
Bariery metodologiczne w określaniu wskaźników cen nieruchomości w Polsce  pobierz
12 Mirosława
Kaczmarek
Sesja 19
Analiza i klasyfikacja danych
Wykluczenie pokolenia Baby Boomers z rynku e-commerce. Polska na tle państw Unii Europejskiej  pobierz 
13 Jan Kordos Sesja 3
Big Data i dane statystyczne
 Zarys innowacji w statystyce oficjalnej  pobierz 
14 Jacek Leśkow Sesja 3
Big Data i dane statystyczne
Rola państwowych instytucji w epoce big data i sztucznej inteligencji  pobierz
15 Iwona Markowicz
Paweł Baran
Sesja 13
Statystyka gospodarcza
Dane statystyczne pozyskiwane w systemie Intrastat. Propozycja wskaźnika jakości danych  pobierz
16 Artur Mikulec
Aneta Staszek
Sesja 13
Statystyka gospodarcza
Statystyka mikroprzedsiębiorstw – rozwój i integracja badań statystycznych w latach 2009-2019  pobierz
17 Elżbieta Misiewicz
Ewa Roszkowska
Józef Rogowski
Sesja 6
Statystyka regionalna
Ocena poziomu ładu gospodarczego województw polski z wykorzystaniem dwóch metod: PLS oraz TOPSIS  pobierz
18 Sławomir Nowotny
Łukasz Prażmo
Przemysław Śleszyński
Sesja 19
Analiza i klasyfikacja danych
Geografia polskiej religijności – przestrzenne uwarunkowania zachowań religijnych  pobierz
19 Czesław Domański
Włodzimierz Okrasa
Sesja 9
Statystyka polska na arenie międzynarodowej
Wkład polskiej myśli statystycznej do statystyki światowej  pobierz
20 Paweł Ulman
Marta Osuch
Sesja 5
Statystyki w statystyce publicznej
Osoby niepełnosprawne w Polsce w świetle danych administracyjnych i sprawozdawczości statystyki publicznej  pobierz
21 Maria Penpeska
Dorota Kawiorska,
Małgorzata Żyra
Sesja 15
Statystyka społeczna
 Metodologia Systemu Rachunków Zdrowia  pobierz
22 Tomasz Piasecki
Anna Szukiełojć-Bieńkuńska
Sesja 15
Statystyka społeczna
Subiektywne linie ubóstwa – propozycje metodologiczne związane z wykorzystaniem danych z badania EU-SILC  pobierz
23 Agnieszka Piotrowska-Piątek Małgorzata Sobieraj Sesja 13
Statystyka gospodarcza 
Czy jesteśmy w stanie zmierzyć niemierzalne? Spór wokół szarej gospodarki  pobierz
24

Agnieszka Piórek

Sesja 14
Big Data i dane statystyczne
 Wykorzystanie administracyjnych źródeł danych w badaniach statystycznych rynku pracy  pobierz
25 Jarosław Lira
Lucyna Przezbórska-Skobiej
Sesja 22
Statystyka regionalna
Walory turystyczne obszarów wiejskich, jako czynnik rozwoju agroturystyki (relatywna klasyfikacja typologiczna powiatów woj. wielkopolskiego)  pobierz
26

Wojciech Sadłoń

Sesja 11
Statystyka społeczna
Statystyka religijna w Polsce: osiągnięcia i wyzwania metodologiczne  pobierz
27 Aleksandr Snetkov Sesja 13
Statystyka gospodarcza
Organizational approaches to energy statistics in the Republic of Belarus  pobierz
28 Marek Sobolewski,
Andrzej Sokołowski
Sesja 5
Statystyki w statystyce publicznej
Jak nie należy analizować danych regionalnych, czyli o błędnym stosowaniu współczynnika zmienności  pobierz
29 Andrzej Sokołowski Sesja plenarna 5 lipca 2019 Wskaźniki agregatowe – historia i teraźniejszość  pobierz
30 Mirosław Szreder  Sesja 18
Big Data i dane statystyczne
Istotność statystyczna w czasach Big Data  pobierz
31 Katarzyna Widera
Danuta Michoń
Sesja 22
Statystyka regionalna
Analiza przestrzenna potencjału gmin województwa opolskiego w latach 2000–2017  pobierz
32 Klaudia Peszat
Tomasz Zegar
Magdalena Cybulska
Gabriela Nowakowska Dorota Szałtys
Sesja 20
Statystyka ludności
 Gniazdownicy w Polsce  pobierz